Translator
Kontakt
tel.    (+48) 530 755 420
email: pracownia@artreno.pl

Regulamin


 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin  do pobrania (PDF)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego za pomocą strony internetowej www.artreno.com

Sprzedającym jest firma: Artreno.pl Janusz Kraszewski z siedzibą w Ostródzie ul. Armii Krajowej 4a/lok.7, NIP 7411009851, REGON 510378710 . Firma jest zwolniona z płacenia podatku VAT.  Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9

Regulamin określa:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Definicje

 • 2

Klient – podmiot lub osoba, która na zasadach niniejszego Regulaminu dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – Sprzedający świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.artreno.com .

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 • 3

Niniejszy Regulamin obejmuje świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie internetowym www.artreno.com

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraźna akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia, a także zalogowanie się do Sklepu internetowego.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad.

Sprzedający, podając ceny Towarów na stronie Sklepu internetowego, informuje Konsumenta przed złożeniem Zamówienia o tym, że są to ceny brutto zawierające wszelkie podatki i inne obciążenia publicznoprawne oraz informuje Konsumenta w sposób wyraźny i zrozumiały o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach związanych z realizacją zawartej umowy.

Konsument, składając Zamówienie, akceptuje jego treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na stronie Sklepu internetowego informującego, iż składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Sprzedający akceptuje następujące formy zapłaty za zakupiony Towar:

a) za pobraniem (płatność przy odbiorze towaru): 18zł 

b) przedpłata (płatność z góry): 12zł

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”.

Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem, płatnosci za pośrednictwem Dotpay.pl oraz otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Całkowity czas dostawy z wysyłką - do 5dni roboczych.

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Klient dokonujący zakupu na odległość, po złożeniu oferty proszony jest o przesłanie na adres  e-mail:

- danych do wysyłki,

- wyboru płatności (pobranie lub przelew),

- telefonu kontaktowego, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury  wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny)

 

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług

 • 4

1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

2. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Rozdział 4

Prawo odstąpienia od umowy

 • 5

 

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 

pisemnie na adres: Janusz Kraszewski Artreno.pl ul.Armii Krajowej 4A/7 14-100 Ostróda;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artnet24.pl;

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Do pobrania”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Janusz Kraszewski Artreno.pl ul.Armii Krajowej 4A/7 14-100 Ostróda , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne

 • 6

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie pod nr: +48 530 755 420 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@artnet24.pl

c) na adres pocztowy: Artreno.pl ul.Armii Krajowej 4a/7 14-100 Ostróda;

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go lub zwrócić osobiście na adres: Artreno.pl 14-100 Ostróda ul.Armii Krajowej 4a/7, wraz z otrzymanym dowodem zakupu, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania. Faktura lub paragon nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej braku Sklep może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Sklepie internetowym.

W ramach reklamacji Konsument może:

zażądać obniżenia ceny

odstąpić od umowy

zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

W przypadku pierwszej reklamacji możemy nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy.

Jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, zwrócimy pieniądze.

W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego towaru przez Konsumenta do Sklepu internetowego ponosi Sprzedający. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane również pocztą elektroniczną – na adres: sklep@artnet24.pl

Reklamacje mogą być też składane listownie na adres: Artreno.pl 14-100 Ostróda ul.Armii Krajowej 4a/7

Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Konsumenta – pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja, bądź listownie na wskazany przez Konsumenta adres.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Rozdział 6

Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności 

 

 • 7

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Klienta oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie, gromadzenie oraz udostępnianie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach służących realizacji umowy.

 • 8

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie internetowym. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach działania Sklepu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 • 9

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać tzw. praw nabytych Klientów Sklepu internetowego.

 

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy  do pobrania (PDF)

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów)

Adres Klienta(-ów)

 

 

 

 

 

 

Adresat:
Artreno.pl Janusz Kraszewski

ul.Armii Krajowej 4a/7

14-100 Ostróda

 

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy,  zawartej dnia …………........... (data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………….……………………………..

 

………………………………………………………………………….

Podpis Klienta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

Załącznik nr 2: Wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy.

 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 

pisemnie na adres: Janusz Kraszewski Artreno.pl ul.Armii Krajowej 4A/7 14-100 Ostróda;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artnet24.pl;

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Do pobrania”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Janusz Kraszewski Artreno.pl ul.Armii Krajowej 4A/7 14-100 Ostróda , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ilość produktów w przechowalni: 0

Przejdź do koszyka

Kontakt
tel.    (+48) 530 755 420
email: pracownia@artreno.pl

Koszty wysyłki

 12 PLN - wpłata na konto
 18 PLN - przy odbiorze

Szybkie płatności
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.